Kontakt

Det nationella centret för cybersäkerhet är under inrättande. Till dess att centrets operativa verksamhet är igång hänvisar vi frågor om centret till respektive ingående myndighet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Säkerhetspolisen

Försvarets radioanstalt

Försvarsmakten

Polismyndigheten

Försvarets materielverk

Post- och telestyrelsen