Om centret

Regeringen har fattat beslut om att inrätta ett nationellt cybersäkerhetscenter. Målet är att göra Sverige säkrare och mer robust på cyberområdet.

Fyra myndigheter – Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen – har fått uppdraget att inrätta ett nationellt cybersäkerhetscenter. Arbetet kommer att göras i nära samverkan med Post- och telestyrelsen, Polismyndigheten samt Försvarets materielverk.

Cyberangrepp från statliga aktörer mot svenska intressen sker hela tiden och blir allt mer avancerade. Underrättelsehotet ligger på en hög nivå och informationsinhämtning genom it- och nätverksoperationer är ett allvarligt och konkret hot mot Sverige. Även angrepp med rent kriminella motiv pågår ständigt, mot såväl samhälleliga verksamheter och företag som mot privatpersoner. Samhällets direkta och indirekta kostnader för cyberangrepp beräknas i dag till miljardbelopp.

Syftet med det nationella centret för cybersäkerhet är att samla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera antagonistiska cyberhot mot Sverige. Vidare ska centret ge ett utvecklat och samordnat stöd om hur olika verksamheter i privat och offentlig sektor kan skydda sig mot cyberattacker.

En central del i skyddet kommer att vara ett samordnat agerande med gemensamma analyser och lägesbilder om hot, sårbarheter, risker och skyddsförmågor. Centret ska också kunna stödja Regeringskansliet i strategiska frågor rörande cybersäkerhet. Inledningsvis kommer centret att kunna leverera stöd i en begränsad omfattning för att stegvis byggas upp allteftersom resurser kommer på plats. Utveckling av och samverkan inom centret ska ske stegvis 2021-2023 för att sedan utvärderas av regeringen som då tar ställning till hur centrets verksamhet bör inriktas och bedrivas efter 2023.

Inom ramen för cybersäkerhetscentret ska myndigheterna enligt regeringsbeslutet:

 • Koordinera arbetet för att förebygga, upptäcka och hantera cyberangrepp och andra it-incidenter.
 • Förmedla råd och stöd avseende hot, sårbarheter och risker.
 • Utgöra en nationell plattform för samverkan och informationsutbyte med privata och offentliga aktörer inom cybersäkerhetsområdet.

Samverkan inom ramen för cybersäkerhetscentret ska utvecklas stegvis 2021-2023 för att:

 • Samlokalisera relevanta förmågor från myndigheterna.
 • Stötta vid hantering av cyberangrepp och andra it-incidenter samt upprätta en plan för samlad hantering på nationell nivå vid allvarliga cyberangrepp.
 • Tillhandahålla anpassade och aggregerade lägesbilder och analyser avseende hot, sårbarheter och risker.
 • Rikta och samordna varningar avseende hot och cyberangrepp.
 • Samordna stödet till förebyggande skyddsåtgärder, exempelvis tekniska säkerhetsanalyser, och kartlägga verksamheters beredskap vid it-incidenter.
 • Samordna, och utgöra kontaktpunkt för internationella samarbeten på myndighetsnivå inom cybersäkerhetscentrets verksamhet.
 • Verka för kunskaps- kompetens- och informationsutbyte och samverkan med offentliga och privata aktörer, exempelvis avseende detektion, sårbarheter, hot, risker, analys, verktyg och metoder samt internationellt samarbete.
 • Föra dialog med aktörer inom forsknings-, kunskaps-, och kompetensuppbyggnad.
 • Erbjuda kompetenshöjande insatser, exempelvis övningar och utbildningar för identifierade målgrupper.

Parallellt med centrets verksamhet bibehåller ingående myndigheter sina respektive ansvarsområden, uppgifter och förmågor på informations- och cybersäkerhetsområdet.

Under 2021 är målet att de ingående myndigheternas verksamhet inom för centret relevanta områden ska samlokaliseras i en gemensam lokal. Det beräknas att ett hundratal personer kommer att arbeta i centrets verksamhet vid utgången av 2023.

Läs svaren på de vanligaste frågorna om centret